Round-table: "What Is Happening in the Islamic World? An Attempt at a Conceptualization"

Section: 

“Round-table: What Is Happening in the Islamic World? An Attempt at a Conceptualization (Irina Starodubrovskaya, Orkhan Jemal, Emil Pain, Vasily Kuznetsov, Dmitry Uzlaner, Akhmet Yarlykapov)” (2017), Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 35(3): 265–299. DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2017-35-3-265-299

Publication