Juliya Guseva, Olga Senyutkina

Juliya Guseva — Deputy Director for Science, Samara Branch of Moscow City University (Samara, Russia). j.guseva@mail.ru

Olga Senyutkina — Professor, Nizhny Novgorod State Linguistics University (Nizhny Novgorod, Russia). senutkina@mail.ru