Shnirelman, V.A. (2017) «Koleno Danovo». Eskhatologiya i antisemitizm v sovremennoj Rossii [«The Tribe of Danov». Eschatology and Anti-Semitism in Modern Russia]. Moscow: BBI. — 631 p. (in Russian)