Dmitry Uzlaner (2020) Postsekuliarnyi povorot. Kak myslit’ o religii v XXI veke [Postsecular Turn. How to Think about Religion in the 21st Century?]. M.: Izdatel’stvo Instituta Gaiidara. — 416 p.