Church Autocephaly Through the Lens of Carl Schmitt’s Theory of Sovereignty

Section: 

Shishkov, A. (2014) “Church Autocephaly Through the Lens of Carl Schmitt’s Theory of Sovereignty”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 32(3): 197-224.

Publication