Science and Religion: New Methodological Opportunities

Section: 

Katasonov, V. (2015) “Science and Religion: New Methodological Opportunities”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 33 (1): 30 – 50.

Publication