Philosophy, Religion, and Science: the Models of Understanding

Section: 

Konacheva, S. (2015) “Philosophy, Religion, and Science: The Models of Understanding”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 33 (1): 51 – 75.

Publication