The Constitutional Theocracy of Lubsan-Samdan Tsydenov: an Attempt to Establish a Buddhist State in Transbaikalia (1918–1922)

Section: 

Tsyrempilov, Nikolay (2015) “The Constitutional Theocracy of Lubsan-Samdan Tsydenov: an Attempt to Establish a Buddhist State in Transbaikalia (1918–1922)”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 33(4): 318-346.

Publication