Orthodox Commonwealth: A Typology of Autocephalous Churches

Section: 

Kyrlezhev, Alexander (2016) “Orthodox Commonwealth: A Typology of Autocephalous Churches”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 34(1): 74-101. https://doi.org/10.22394/2073-7203-2016-34-1-74-101

Publication